Sellfinity – Allmänna villkor

§ 1. Allmänt

 

Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan Sellfinity, org. nr. 559413-6284 (”Sellfinity”) å ena sidan, och användare och/eller köpare av Sellfinity’s tjänster (”Kunden”), å andra sidan.

 

Sellfinity tillhandahåller Kunden olika webbaserade produkter (”Programmet”).

 

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

 

§ 2. Programmets omfattning

 

Programmet består av en befintlig CRM lösning som löpande uppdateras.

 

Sellfinity förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Programmet och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal.

 

Support av Programmet tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Programmet och ingår inte i gratisversioner av Programmet. Det står dock Sellfinity fritt att från fall till fall erbjuda support även till Kunder som ingått avtal om gratisversionen av Programmet.

 

Driftavbrott, störning eller fel i Programmet meddelas till Sellfinity under kontorstid. Sellfinity försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Programmet.

Sellfinity lämnar ingen garanti avseende Programmets tillgänglighet eller felfrihet.

 

 

§ 3. Ingående av detta Användaravtal

 

Detta användaravtal accepteras och tas i bruk när avtalet för använding av Sellfinitys tjänster signeras av Kunden.

 

§ 4. Registrering och behandling av personuppgifter

 

Sellfinity samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden i syfte att tillhandahålla och administrera Programmet samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån så krävs för att Sellfinity ska kunna tillhandahålla Programmet i enlighet med Användaravtalet, kan Sellfinity komma att överföra Personuppgifterna till

 

tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Sellfinity och/eller Sellfinity’s samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Programmet av Sellfinity eller Sellfinity’s samarbetspartners.

 

Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som Sellfinity har registrerat om dem och kan när som helst begära att Sellfinity korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Sellfinity behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

 

§ 5. Ångerrätt

 

Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts.

 

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Sellfinity av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

 

§ 6. Lösenord och inloggningshandlingar

 

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden använder för Programmet förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Programmet till dess att Kunden har begärt och Sellfinity har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Programmet. Sellfinity äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Programmet och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

 

§ 7. Kundens ansvar

 

Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Programmet till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

 

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Programmet och för all information som Kunden lagrar på Sellfinity’s servrar.

Kunden förbinder sig att endast använda Programmet i enlighet med Användaravtalet och Sellfinity’s vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Programmet på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Programmet eller använda Programmet på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

 

Kunden förbinder sig att inte använda Programmet för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden inte äger rätt att använda Programmet för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, försäljning av vapen eller droger. Kunden får inte heller använda Programmet på ett sätt som kan skada Sellfinity eller Sellfinity’s varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Sellfinity’s varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Sellfinity.

 

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Programmet eller utrymme på Sellfinity’s servrar för annat ändamål än utnyttjande av Programmet i enlighet med detta Användaravtal eller enligt överenskommelse mellan Sellfinity och Kunden. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Programmet, nyttjande av Programmet, eller tillgång till Programmet utan att först skriftligt ha avtalat med Sellfinity härom. Kunden får heller inte nyttja Programmet som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

 

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom Programmet, sker i enlighet med personuppgiftslagen. För det fall Kunden en E-butikslösning ingår i Programmet, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av E-butikslösningen sker i enlighet med gällande rätt, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel.

 

Vid skälig misstanke hos Sellfinity om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger Sellfinity rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från Programmet utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

 

§ 8. Nyttjanderätt till Innehåll

 

Sellfinity upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Programmet och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) (”Innehållet”). Sellfinity förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Sellfinity eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

 

Innehållet får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Sellfinity. Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

 

Kunden äger inte heller rätt att överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal eller via särskilda överenskommelser mellan Sellfinity och Kund.

 

Sellfinity lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

 

Sellfinity äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Programmet samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Sellfinity får samla in information enligt ovan. Sellfinity äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Sellfinity åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

 

§ 9. Betalningsvillkor

 

Kund som har ingått avtal om betalversion av Programmet ska till Sellfinity erlägga betalning i enlighet med Sellfinity’s vid var tid gällande pris för Programmet som publiceras på Sellfinity’s hemsida eller pris enligt överenskommelse mellan Kunden och Sellfinity.

 

Sellfinity förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Programmet. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Sellfinity har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

 

När Kund ingår avtal om betalversion av Programmet enligt ovan avräknas inte eventuell kvarvarande provtid. Provtiden är alltså endast till för att kunna utvärdera Programmet före det att avtal om betalversion av Programmet sluts.

 

Alla betalningar till Sellfinity ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Sellfinity äga rätt att stänga av hela eller delar av Programmet till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Sellfinity, ska Sellfinity äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Sellfinity vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta.

 

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enlig distans- och hemförsäljningslagen.

 

§ 10. Anspråk på grund av Kundens användning av Programmet

 

Om anspråk riktas mot Sellfinity eller talan förs mot Sellfinity på grund av Kundens användning av Programmet, åtar sig Kunden att hålla Sellfinity skadeslöst för all skada som Sellfinity åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Sellfinity om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Sellfinity, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

 

§ 11. Ansvarsbegränsning

 

Sellfinity ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Programmet eller Kundens användning av Programmet. Sellfinity ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Programmet. Sellfinity kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Programmet.

 

Sellfinity’s ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Sellfinity’s ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Programmet. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Sellfinity. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

 

§ 12. Avtalstid och Uppsägning

 

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen då signering av avtalet för använding av Sellfinitys tjänster signeras av Kunden. Om ej annat angivits i överenskommelse mellan Sellfinity och Kund har alltid Programmet tre (3) månaders uppsägningstid.

 

Sellfinity förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Programmet (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Programmet i strid med detta Användaravtal eller Sellfinity’s instruktioner, använder Programmet för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Programmet, eller för Kund som Sellfinity i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Sellfinity’s system eller som uppenbarligen missbrukar Programmet. Vid Sellfinity’s uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Sellfinity rätten att kräva ersättning från Kunden för all skada Sellfinity lider i anledning av avtalsbrottet.

 

Kunden är införstådd med att Sellfinity kan komma att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Programmet. Sellfinity äger då rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Programmet. För det fall Sellfinity avser att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Programmet, ska Sellfinity lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. En (1) månad därefter ska Sellfinity äga rätt att avsluta Kundens gratisversion av Programmet och rensa lagringsytan.

Kunden är införstådd med att Sellfinity dessutom äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Programmet som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall Sellfinity avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Sellfinity lämna meddelande därom till Kundens uppgivna e-postadress. Kunden kan då aktivera Programmet för att få behålla Programmet med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Programmet inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Sellfinity äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

 

Sellfinity äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

 

§ 13. Ändring av månadsavgift

 

Sellfinity förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Programmet. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Sellfinity har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

 

§ 14. Force Majeure

 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

 

§ 15. Meddelanden

 

Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Sellfinity i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

 

§ 16. Ändringar av Användaravtalet

 

Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

 

§ 17. Tillämplig lag och tvister

 

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Programmet ska avgöras i svensk allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.